MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

 

MẮT NHẮM, MẮT MỞ

 

 

 

 

HỒI ĐÁP

 

 

Cảm ơn ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đă gởi email cho tôi Kim Âu Hà Văn Sơn biết chuyện nhầm lẫn của người đời. Hai cái bút hiệu đầy đủ như vậy mà thiên hạ lầm được th́ tại họ chứ tôi và ông chẳng có lỗi phải ǵ với nhau cả. Tôi cũng rất sợ người ta nhầm Kim Âu với Đặng văn Âu. Tháng trước ở trên Maryland và Virginia tôi đă phải chối đến mấy lần rằng tôi không phải là Đặng văn Âu.

 

C̣n chuyện tôi nằm cùm ở trại Cổng Trời hơn hai năm ở bên cạnh mấy linh mục Nguyễn Ngọc Bảo, Thịnh Điếc, Thông Điên và hai thằng tù cha căng chú kiết nào đó mà linh mục Nguyễn Ngọc Bảo giới thiệu là Trịnh văn Căn, Xă Đoài và Trịnh Như Khuê sau này nghe hai tên này trở thành hồng y nên tôi mừng cho chúng thế thôi. 

Chuyện này c̣n vài người biết (Đặng Đ́nh Thúy, Nguyễn Văn Độ) nhưng hơi đâu mất th́ giờ chứng minh thêm. Tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa nên chỉ biết con người chứ chẳng coi chức sắc là quái ǵ.

Thời nay người ta thích xài bạc giả hơn là bạc thiệt. Người ta đem chuyện “fiction” của Phùng Cung ra làm như đó là chuyện thật ở Cổng Trời về linh mục Nguyễn văn Vinh. Nhưng khi tôi nói lên SỰ THẬT là Cổng Trời chẳng có gịng sông nào cả th́ họ vội vàng cho tôi là bịp khi nói về hai lịnh mục già ở tù chung với tôi trong khu nhà cùm.

Lạ thật các ngài toàn là cha, là chúa thiên hạ hay sao mà hễ cứ ai không nói theo đúng ư các ngài đều là thứ bịp, là vô giáo dục, vô thần, cộng sản ráo trọi. Không hiểu  quái vị có bao giờ biết rằng hành động hồ đồ ngu xuẩn của quái vị chưa đáng để chúng tôi bày tỏ sự khinh bỉ. Kiếu cách ứng xử như thế này có ngày tôi xưng: “Tôi là Kim Âu đây” th́ các ngải lại bảo là không phải mà phán rằng : Đừng có bịp! Anh chính là Đặng văn Âu, tà lọt Nguyễn Cao Kỳ!.

Như vậy th́ tủi hổ lắm. Tà lọt Nguyễn Cao Kỳ vào thời hậu 30-4-1975 th́ nhục trốn đâu cho thoát.

Tại sao vậy? Mời quư vị bấm vào ba cái links dưới đây để đọc câu trả lời.

 

THỜI THẾ TẠO ĂN MÀY

http://www.chinhnghia.com/thoithetaoanmay.asp

 

THỜI LAI ĐỒ ĐIẾU

http://www.chinhnghia.com/thoilaidodieu.asp

 

CĂN TÍNH NÔ LỆ VỌNG NGOẠI

http://www.chinhnghia.com/phe-phan-ten-vong-ban-hen-ha.asp

 

Qúy vị muốn biết Kim Âu là ai th́ mời bấm vào các links này để biết SỰ THẬT

 

SERVE IN NOBLE CAUSE

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

 

VIẾT LẠI LỊCH SỬ

https://www.youtube.com/watch?list=PL11D1A6FB6E7B3254&v=pLhV2OWs138

 

NGƯỜI BẤT KHUẤT KHÔNG CẢI TẠO ĐƯỢC

https://www.youtube.com/watch?v=m4tXprFkBmI

 

Những you tube này ghi lại sự việc hàng hai chục năm trước tự nó là một bằng chứng bác bỏ tất cả những sự bịa đặt láo lếu về bản thân chúng tôi, Kim Âu. C̣n như  Cậu Chó Tôn Thất Sơn th́ nói ṭan chuyện bá láp, dàn dựng về đời tư cứ như nằm ngay dưới gầm giường nhà tôi vậy nhưng đó chỉ là những chuyện hư cấu chẳng có một bằng chứng nào và đó chính là lư do khiến Nguyễn Hữu Luyện phải trốn không dám lên SBTN đối chất với Kim Âu và ch́m nghỉm luôn trong ô nhục từ giai đoạn đó. Trong khi bạn học của tôi từ thời thơ ấu cho đến trưởng thành c̣n ở Hoa Kỳ này cả mấy chục người. Đám bạn này biết rơ nhân thân tôi hơn ai hết và họ thuộc loại có cấp bậc và chức vụ khá  ở các quân binh chủng nhưng tôi cũng chẳng cần phải ai xác nhận làm ǵ. Vàng thật đâu sợ lửa.

Bản thân tôi là người “NGƯỜI THẬT LÀM VIỆC THẬT” được tuyệt đại bộ phận anh em BK chỉ định là người đại diện c̣n cả phim ảnh làm bằng chứng. Sự việc Hà văn Sơn ra điều trần tại  Uỷ Ban Đặc Cử T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ đưa tới việc Quốc Hội phải ra một đạo luật mới để giải quyết vụ Vietnamese Commandos, truyền h́nh, báo chí toàn Hoa Kỳ và cả thế giới đều loan tin, tên tôi được vinh danh tại Quốc Hội  th́ họ bảo tôi là bịa đặt, là đồ giả. Ông Nguyễn Cần, Lữ Giang hay Tú Gàn viết một bài bịa đặt, vu cáo, chụp mũ, xuyên tạc rất mẫu mực về tôi có tên là “Biệt Kích Gỉa – Biệt Kích Thật” hiện chúng tôi vẫn giữ trong website  Chính Nghĩa (www chinh nghia com).

 

Tôi không muốn nói nhiều với những kẻ chuyên chày cối, bất chấp sự thật và mắc chứng hoang tưởng. Thêm vào đó mặc dù tôi  đă nghỉ hưu từ 2010 nhưng rất bận với anh em bằng hữu, các em cháu và chỉ viết khi thấy cần phải lên tiếng góp phần làm sáng tỏ sự thật chứ không dư thời gian với loại trâu ḅ không biết nghe đàn.

Cậu Chó Tôn Thất Sơn kể cả ông Âu đă từng nói rằng tôi ṿi tiền ĐTH!!!!

 

Tôi hơi khinh và không chấp các vị về việc nói những chuyện bịa đặt ngu xuẩn và thiếu lương thiện như thế. Trên cơi đời này không dưng chẳng nhờ vả, mua bán ǵ không ai TỰ NHIÊN ĐƯA TIỀN cho quư vị phải không? Nếu có ai sách nhiễu, tống tiền quư vị chắc kẻ đó đă nằm ấp rồi, v́ đó là h́nh tội. 

Trước nhất ĐTH nhận tôi là anh kết nghĩa V̀ TÔI GIÚP CẬU TA VIẾT NHIỀU BÀI CHỐNG LẠI NHỮNG KẺ ĐÁNH PHÁ vụ làm TƯỢNG ĐÀI Ở DALLAS.  Biết ơn tôi, cậu ta t́m mọi cách đền đáp cho thỏa đáng.

TUY NHIÊN khi cậu ta làm điều SAI , tôi không thể tiếp tay mà quyết bảo vệ LẼ PHẢI khiến cậu ta bị trở ngại nên trả thù bằng cách dọa đưa chuyện tiền bạc  ra công khai. Gặp người khác có thể v́ lợi mà chiều theo ư ĐTH để cùng cậu ta đàn áp người khác nhưng gặp tôi th́ LẼ PHẢI quan trọng hơn tất cả. Tôi đâu có ǵ phải ngại v́ thứ nhất TÔI LÀ NGƯỜI THI ƠN và CẬU TA LÀ KẺ THỌ ƠN t́m cách TRẢ ƠN.Thứ hai hoặc giả TÔI VIẾT V̀ NHUẬN BÚT CẬU TA PHẢI TRẢ TIỀN có vậy thôi. 8,000 USD TRẢ CHO BỐN BÀI VIẾT của KIM ẤU VẪN C̉N RẺ QUÁ.

Chuyện đơn giản THỌ ƠN -TRẢ ƠN hay VIẾT BÀI -NHUẬN BÚT như vậy mà cũng lắm suy diễn nhảm nhí.

Người mang tâm địa bóp méo sự thật như thế thuộc loại hèn hạ, bất lương, thiếu nhân cách trượng phu.  

 

Tôi làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút  tuần báo Chính Nghĩa phát hành 6000 tờ /một tuần, hơn 16 năm mới nghỉ retired (2010), viết cho báo tôi có người được trả nhuận bút theo bài bằng tiền, có những người bạn không lấy nhuận bút  tôi t́m cách đáp lại bằng sự tiếp đăi trân trọng, quà biếu lúc lễ lạc. Có ǵ để phải thắc mắc vớ vẩn.

Ông Tôn Thất Sơn trước đây đọc tôi viết việc đưa 200 kg thuốc nổ vào nơi cất dấu để mưu toan bạo động ở Việt Nam vội la ầm lên là Sơn Nổ v́ theo ông ta không ai mua bán và cũng không ai có thể đưa được thuốc nổ đi lại ở Việt Nam như vậy. Lúc đó tôi rất khinh bỉ v́ những thằng ngu như Tôn Thất Sơn không biết ǵ chỉ có tài bịa đặt gian xảo trong khi tôi là “người thật việc thật”.Từ đó tôi được tiếng là Sơn Nổ, nghe cũng vui vui có chết ai đâu nhỉ? Kệ cho họ vui với cái đắc ư ngu xuẩn của họ đi. Sự thật sau này chính Trần Mạnh Quỳnh và tên Lư Tống nói ra là ở Việt Nam thời đó việc mua bán thuốc nổ là b́nh thường v́ khắp các vùng hẻo lánh ở Việt Nam người dân dùng thuốc nổ để làm ḿn đánh cá, khai thác đá, đào hầm vàng, thiếc .v.v..

Xă hội nào cũng có hiện tượng người khôn và giỏi trở thành nạn nhân của bọn ngu đấn, dốt nát. V́ tính theo tỷ lệ th́ thứ dốt nát thường đông nên hay dựa vào nhau tạo thành bầy đàn để a ṭng nhau làm bậy c̣n người khôn trí óc thông tuệ, cao ngạo hơn ít muốn tiếp xúc với đám trâu ḅ gia súc bẩn người.

Riêng với ông Đặng văn Âu nên biết rằng tôi không xa lạ ǵ với đám Bến Cũ và ông bạn Phan Nhật Nam, Mai Bá Trác nạn nhân của ông. Bản lai diện mục của ông tôi biết khá rơ. Hết đời rồi! Hăy sống thật, đừng đạo đức giả.

Phan Nhật Nam là người tôi cứu thoát trận đ̣n hội đồng của công an cộng sản tại trại Đầm Đùn Lư Bá Sơ.

Mai Bá Trác quen nhau từ thời hắn mới trung úy hay từ Nha Trang lên nhà Minh Đĩ (chồng trước của Khánh Ly) ở Đà Lạt để tán Khánh Ly. Nhà Minh Đĩ - Khánh Ly thời đó là nơi chúng tôi thỉnh thoảng tụ tập chơi bài cuối tuần và thường gặp một tên đeo kính cận dạy học ở Bảo Lộc ngồi chầu ŕa (Trịnh Công Sơn). Sau khi ở tù ngoài Bắc về, gặp Trần Mạnh Hảo, Giang Văn Nhă và hắn trong một cuộc rượu ở nhà Họa Sĩ Rừng tức Khanh (nay cũng ở Cali) mới biết hắn trở thành nhạc sĩ phản chiến lừng danh.

 

C̣n đối với những vị thắc mắc về Kim Âu là ai,  xin mời vào web chinhnghia.com.

hoặc bấm vào các links dưới đây

 

NHỮNG BÀI VIẾT CỦA KIM ÂU

http://www.chinhnghia.com/kimaubaivo.asp

VIETNAMESE COMMANDOS’ HISTORY

http://www.chinhnghia.com/vietnamesecommandoshistory.asp

NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT

http://www.chinhnghia.com/hoichuongbaotuchonguoitukietxuat.htm

CÁM ƠN ANH hay BÁN XƯƠNG ANH

http://www.chinhnghia.com/camonanh.asp

THỜI THẾ TẠO ĂN MÀY

http://www.chinhnghia.com/thoithetaoanmay.asp

THỜI LAI ĐỒ ĐIẾU

http://www.chinhnghia.com/thoilaidodieu.asp

CĂN TÍNH NÔ LỆ VỌNG NGOẠI

http://www.chinhnghia.com/phe-phan-ten-vong-ban-hen-ha.asp

 

 

Kim Âu

OCT 23/2016

 

 

 

 

 

 

Khơi lối xưa: Tên thật của tôi trong khai sinh là  Hà văn Sơn. Thời mới lớn đi chơi, nhảy nhót, hát ḥ với bạn bè ở Đà Lạt, tôi ghép tên một ban nhạc nổi tiếng vào sau chữ Sơn. Tất cả đám choai choai thời đó đều gọi tôi với cái tên đầu Việt đuôi Anh: "Sơn Beatles" do tôi để tóc kiểu con bọ hung và ăn mặc theo Beatles, sau một thời gian ngắn cái tên đó nổi lên trở thành "une marque déposée" vang về  Sài  G̣n, xuống Nha Trang, ra Đà Nẵng, Huế do những người bạn của tôi trong Lycée Yersin, đại học Đà  lạt kể lại những lối hành xử mă thượng, ngang tàng, khí phách trong thời đoạn nổi loạn của tuổi trẻ. Hàng tuần vào thứ bảy, chủ nhật ngồi cà phê Tùng, Mekong, Shanghai rồi dẫn đào bát phố Ḥa B́nh, đi "bal de famille" tối vào La Tulipe Rouge quay cưồng trong những điệu nhảy. Những cuộc chơi của thanh niên đầy kích thích bạo lực nóng máu anh hùng, thường đưa đến những cuộc va chạm dẫn tới đọ sức phân cao thấp thậm chí choảng nhau cả bằng đủ loại vũ khí nhưng chưa một lần chiến bại càng ngày càng đưa marque déposée Son Beatle lên hàng cao thủ.

Đại danh tỉnh lẻ thời son trẻ đó đă vang lừng một thuở, kéo dài trong ḷng bằng hữu đất cũ cho tới ngày nay vẫn chưa phai nhạt.

Mặc dù có một giai đoạn người ta tưởng tôi đă chết khi đi Thông dịch viên cho Biệt Kích Lội Hổ (Oplan 35) từ năm 1967 sau khi biệt tích trong một chuyến công tác qua Lào ( dù theo chính sách của VNCH chẳng bao giờ tôi phải ṭng quân, nhập ngũ

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: